شرکت صنایع شیرسازی گرما اصل پیشه (ایران گرما اصل) تولیدکنندۀ شیر رادیاتور، فیلتر گاز(غیرخودرویی)، فیلتر سوخت (غیرخودرویی)، شیرهواگیر اتوماتیک به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  www.irangarma.co مراجعه نمایید.