شرکت آذر پمپ ایرانیان تولیدکنندة اجزای ساختمانی فلزی به جز درب و پنجره، خم کاری ورق  به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://clintveneta.ir مراجعه نمایید.