●  شرایط عضویت در انجمن :
1- تابعیت ایران
2- داشتن پروانۀ تأسیس و بهره برداری یا گواهی فعالیت صنعتی از وزارتخانۀ مربوطه.
  تبصره : از آنجا که گواهی فعالیت صنعتی برای مدت محدودی صادر می شود، عضویت در انجمن در همان مدت اعتبار گواهی فعـالیت صنعتی، معتبر خواهد بود. در انقضای این مدت لازم است مجـدداً پروندۀ شرکت تکمیل شده و جهت تصمیم گیری به هیأت مدیره ارائه شود.
  3- احراز صلاحیت متقاضی عضویت توسط هیأت مدیره بر مبنای ملاحظات زیر :
  الف) گزارش بازدید دبیر انجمن یا دیگر کارشناس اعزامی هیأت مدیره از خط تولید و وضعیت سیستم کنترل شرکت متقاضی عضویت؛ 40 امتیاز
  ب) وجود حداقل یک مهندس یا متخصص با تحصیلات دانشگاهی مرتبط با تولیدات و ده نفر کارگر در کادر فنی که برای آنها حداقل به مدت 6 ماه حق بیمه پرداخته شده باشد. در این خصوص ارائه کپی اظهارنامۀ تأمین اجتماعی، ضروری است؛ 30 امتیاز
  تبصره : بدیهی است تعداد پرسنل فنی لازم اعم از مهندس و تکنسین برحسب نوع تولید متفاوت بوده و توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
  ج) سرمایۀ ثبتی شرکت باید متناسب با نوع تولیدات آن بوده و در هر حال از 100/000/000 ریال کمتر نباشد. تشخیص تناسب سرمایۀ ثبتی با نوع تولیدات بر عهدۀ هیأت مدیرۀ انجمن خواهد بود.
  د) بررسی ویژگی های اخلاقی و شیوه رفتار شرکت متقاضی با مصرف کنندگان و سایر تولیدکنندگان و به طور کلی شرکت آن در سطح بازار از طریق نظرخواهی از مصرف کنندگان و سایر اعضای انجمن با تشخیص هیأت مدیره؛ 30 امتیاز
  هـ) استاندارد بودن تولیدات در صورتی که استاندارد نوع محصولات شرکت متقاضی عضویت، از سوی مؤسسۀ استاندارد اجباری اعلام شده باشد.
  و) تولیدات شرکت متقاضی عضویت نباید کاملاً کپی برداری از روی تولیدات یکی از اعضای انجمن باشد.
  ز) نام شرکت متقاضی نباید چنان باشد که در لفظ و نوشتار با نام اعضای انجمن مشتبه شود.
  برای عضویت در انجمن، متقاضی باید حداقل 60 امتیاز آورده و داشتن حداقل 20 امتیاز از هر یک از بندهای الف، ب و ج ضروری است.
  تبصره : جهت اطمینان کامل از صلاحیت همه جانبۀ متقاضی در ارتباط با مفاد مادۀ 3، تمامی شرکتها حتی در صورت حائز بودن حداقل شرایط عضویت نیز باید دوره ای را حداقل به مدت 6 ماه به عنوان عضو میهمان قبل از عضویت رسمی بگذرانند، مگر این که به تشخیص هیأت مدیره از طی این دوره معاف شوند.
  تبصره : عضو میهمان حق ورودی پرداخت نمی کند، اما حق عضویت سالانه انجمن را باید بپردازد. این عضو حق شرکت در جلسات گروههای تخصصی را داشته و نامش در فهرستهای منتشره از سوی انجمن تحت عنوان عضو میهمان خواهد آمد، اما حق رأی ندارد.